หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน

ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน

ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน
ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น
นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า ชมเมืองหลวงแคนเบอร์ร่า  
โดยสายการบินไทย (TG)

นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์ และซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ ให้ท่านเที่ยวรอบเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน เดินทางสู่สวนสัตว์ที่มีชื่อของประเทศออสเตรเลีย ให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับจิงโจ้ หมีโคอาล่า ฯลฯ ชมการตัดขนแกะ รับประทานอาหารแบบบาร์บีคิว ชมวนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ตื่นเต้นกับการนั่งรถขนถ่านหินที่ชันที่สุดในโลกทะลุหุบเขา และกระเช้าตัวใหม่ล่าสุดของประเทศ
แคนเบอร์ร่า  ชมเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อเป็นเมืองที่มีการจัดระเบียบผังเมืองได้สวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด ชมทะเลสาบใจกลางเมือง ทะเลสาบเบอร์ลี่กริฟฟินธ์ และน้ำพุกลางเมือง และชมรัฐสภาอันงดงาม
กำหนดการเดินทาง 11-15  เมษายน 2556

วันแรก กรุงเทพฯ-ซิดนีย์
16.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย D7-12 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
19.20 น. นำท่านเหินฟ้าสู่นครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475

วันที่สอง ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชม นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่งชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลำล่องเรือสู่จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ หลายแห่ง นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Travelodge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ระหว่างทางนำท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง นำท่านชม กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้ชื่อว่ามีการจัดวางผังเมืองได้อย่างมีสวยงาม ชมสถานที่สำคัญหลายแห่งอาทิ ทะเลสาบเบอร์เล่ย์กริฟฟินธ์ ซึ่งเป็นทะเลสาบขุดกว้างใหญ่ อยู่ใจกลางเมือง ชม Captian Cook Waterjet น้ำพุที่พุ่งสูงถึง 140 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาหลังใหม่และด้วยการออกแบบที่ทันสมัย เข้าชมตัวอย่างห้องประชุมและจัดเลี้ยงต่าง ๆ ภายใน และชมอนุสาวรีย์สงคราม ที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกของสมัยที่ทหารออสเตรเลียเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งชมตัวอย่างเครื่องบินชนิดต่าง ๆ และการจำลองเหตุการณ์การรบครั้งต่าง ๆ จากนั้นผ่านสถานทูตนานาประเทศจากย่านสถานทูตต่าง ๆ รวมทั้งสถานทูตไทยในกรุงแคนเบอร์ร่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Travelodge Hote หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง
Scenic Railway-Scenic Cableway-โคอาล่าปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sisters ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railride เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน และให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Cableway
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์ Koala Park นำชมสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ หมีโคอาล่า จิงโจ้ วอมเบท ฯลฯ และนำท่านชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ และการขว้างบูมเมอแรงแบบที่ชาวออริจิ้น ชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียเคยใช้เมื่อในอดีต สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Travelodge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซิดนีย์-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมืองซิดนีย์อันงดงาม และมีเวลาอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเลือกซื้อสินค้าจากย่านช้อปปิ้งในไชน่าทาวน์ตามอัธยาศัยหรือเดินเล่นในย่านซิตี้เซ็นเตอร์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ มายเออร์ ซิดนีย์เซ็นทรัล หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดวิดโจนส์และครีมบำรุงผิวอื่นๆ อีกมากมาย หรือออิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์ชมวิวของเมืองซิดนีย์ที่ซิดนีย์ทาวเวอร์ หรือซื้อทัวร์อะแควเรี่ยมโลกใต้ทะเล (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย) สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครซิดนีย์
15.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472
22.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view