หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

อินเดีย - เนปาล 8 วัน แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล โดยสายการบิน CITY AIRWAYS

อินเดีย - เนปาล 8 วัน แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล โดยสายการบิน CITY AIRWAYS

กำหนดเดินทางวันที่ 3-10 ตุลาคม 56        ราคา 49,900.-ร่วมเดินทางแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 

กับ  อาจารย์  คฑา  ชินบัญชร  และคณะดารา


เยือนสถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธ
ประสูติ  -  ตรัสรู้  -  แสดงปฐมเทศนา  -  ปรินิพพาน

วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 ท่าน / ห้อง

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

3-10 ตุลาคม 56

49,900

8,900

11-18 พฤศจิกายน 56

59,900

8,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class ไป - กลับ   ดอนเมือง – พุทธคยา- ดอนเมือง
• ค่าวีซ่าในอัตราปกติเนปาล / อินเดีย
• ค่าภาษีสนามบินประเทศเนปาล/ อินดีย
• ค่าห้องพักปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน โรงแรมระดับ 4 ดาว
• ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุบในรายการ
• ค่าทัศนาจร ค่าผู้นำทางอำนวยความสะดวก และรถรับรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
• ค่าประกันการเดินทาง (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย)
• อัตราค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ตามราคาภาษีน้ำมัน

ค่าบริการไม่รวม :

•   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 3 เหรียญต่อคน/ต่อวัน

 • ค่าทำบุญถวายพระวิทยากร ท่านละ 500 รูปี หรือ ตามกำลังทรัพย์

•   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

•   ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

•   ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

•   ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

•   ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

•   ค่าภาษีเชื้อเพลิงของสายการบินในกรณีที่มีการเรียกเก็บเพิ่มค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า 2 ประเทศ อินเดีย และ เนปาล     ส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง

1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี พื้นหลังขาวเท่านั้น (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 x 2 นิ้ว เท่านั้น 4 ใบ

3.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)

5. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ค่ะ


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view