หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เยือน ชมพูทวีป เส้นทางบุญ สู่ดินแดน พระพุทธองค์ ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน

เยือน ชมพูทวีป เส้นทางบุญ สู่ดินแดน พระพุทธองค์  ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน

กราบ..นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล

1. สวนลุมพินีวัน          สถานที่ทรงประสูติ

2. ตำบลพุทธคยา       สถานที่ทรงตรัสรู้

3. เมืองสารนาถ          สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนา

4. เมืองกุสินารา           สถานที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพาน

5. เมืองสาวัตถี            เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา  


บินตรงสู่ พุทธคยา โดยสายการบิน City Airway

มีเสริมอาหารไทย ให้กับคณะ

วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 ท่าน / ห้อง

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

เดือนตุลาคม

12-19 ตุลาคม

39,900

8,900

19-26 ตุลาคม

39,900

8,900

26ตุลาคม -  2 พฤศจิกายน

39,900

8,900

31ตุลาคม -  7 พฤศจิกายน

39,900

8,900

เดือนพฤศจิกายน

7-14 พฤศจิกายน

39,900

8,900

9-16 พฤศจิกายน

39,900

8,900

21-28 พฤศจิกายน

39,900

8,900

28พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม

39,900

8,900

30พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม

39,900

8,900

เดือนธันวาคม

5-12 ธันวาคม

39,900

8,900

7-14 ธันวาคม

39,900

8,900

12-19 ธันวาคม

39,900

8,900

14-21 ธันวาคม

39,900

8,900

19-26 ธันวาคม

39,900

8,900

21-28 ธันวาคม

39,900

8,900

28 ธันวาคม – 4 มกราคม 57

39,900

8,900


อัตราค่าบริการนี้รวม

•   ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class ไป - กลับ   ดอนเมือง – พุทธคยา- ดอนเมือง •   ค่าวีซ่าในอัตราปกติเนปาล / อินเดีย •   ค่าภาษีสนามบินประเทศเนปาล/ อินดีย •   ค่าห้องพักปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน โรงแรมระดับ 4 ดาว •   ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุบในรายการ •   ค่าทัศนาจร ค่าผู้นำทางอำนวยความสะดวก และรถรับรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมในต่างประเทศ •   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ •   ค่าประกันการเดินทาง (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย) •   อัตราค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ตามราคาภาษีน้ำมัน

ค่าบริการไม่รวม :

•   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 3 เหรียญต่อคน/ต่อวัน

 • ค่าทำบุญถวายพระวิทยากร ท่านละ 500 รูปี หรือ ตามกำลังทรัพย์

•   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

•   ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

•   ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

•   ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

•   ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

•   ค่าภาษีเชื้อเพลิงของสายการบินในกรณีที่มีการเรียกเก็บเพิ่มค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า 2 ประเทศ อินเดีย และ เนปาล ส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง

1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี พื้นหลังขาวเท่านั้น (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 x 2 นิ้ว เท่านั้น 4 ใบ

3.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)

5. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view