หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

สุดยอดของการล่องเรือสำราญ สู่ สแกนดิเนเวีย – รัสเซีย

สุดยอดของการล่องเรือสำราญ สู่ สแกนดิเนเวีย – รัสเซีย

สุดยอดของการล่องเรือสำราญ สู่ สแกนดิเนเวีย – รัสเซีย

เดนมาร์ก -  สวีเดน -  ฟินแลนด์ -  รัสเซีย -  เอสโทเนีย -  โปแลนด์
– นอร์เวย์

เรือสำราญเอมเมอรัลปริ๊นเซส

ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 11 ก.ย 56

Emerald Princess

 

รายการล่องเรือสำราญสู่สแกนดิเนเวีย - รัสเซีย

 Emerald PRINCESS

ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 11 ก.ย. 2556

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่                                                                        ราคา ท่านละ               175,000. – บาท

พักเดี่ยว (Inside cabin)                                                 เพิ่ม ท่านละ                   69,000. – บาท

พักห้องมินิสูท (Mini Suite)                                             เพิ่ม ท่านละ                   57,000. – บาท

ที่นั่งบนเครื่องบินแบบ Eco Deluxe                                    เพิ่มประมาณ ท่านละ        41,000. – บาท

ที่นั่งบนเครื่องบินแบบ Business                                        เพิ่มประมาณ ท่านละ        81,000. – บาท

** หมายเหตุ  ราคาตั๋วเครื่องบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้  ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันดิบที่มีผลต่อสายการบินและเรือสำราญ

 ค่าบริการรวม

< ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย กรุงเทพฯ–โคเปนเฮเกน–กรุงเทพฯ(รวมภาษีน้ำมัน 12,815  บาทแล้ว)

< ค่าห้องพักบนเรือแบบ ห้องไม่มีหน้าต่าง ( Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง จำนวน 11 คืน) / ภาษีท่าเรือ

< ค่าทิปบนเรือ 

< ค่าวีซ่า

< ค่าทิปคนขับรถ

< ค่าทัวร์บนฝั่งที่ระบุในรายการ

< ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง และเจ็บป่วย ทุนประกันรักษาพยาบาล สูงสุด 1,500,000 บาท

< มีหัวหน้าทัวร์คอยบริการ ตลอดรายการตามที่ระบุ

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระมัดจำงวดแรก 35,000 บาท / ท่าน       ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับยืนยันการจองเรียบร้อยแล้ว

ชำระส่วนที่เหลือ                                             ภายในวันพฤหัสที่ 23 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view