หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ยุโรป ตะวันออก ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค 8 วัน โดย Austrian Airline (OS)

ยุโรป ตะวันออก ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค 8 วัน โดย Austrian Airline (OS)

ยุโรป ตะวันออก 8 วัน

ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค

      โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

            NJ Thai Travel นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยในยุโรป นำท่านเยือนประเทศที่เคยอยู่ในการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันเพียงระยะเวลาสิบกว่าปีก็สามารถพัฒนามาจนกลายเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปได้ อย่างสาธารณรัฐเช็ค เยอรมันและออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้

เวียนนา   (Vienna) 
      เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชาติที่งดงาม

ซาลสเบิร์ก  (Salzburg)
       เ
มืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต และโด่งดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ มนต์รักเพลงสวรรค์ หรือ  The Sound of  Music

เซนต์วูฟกัง  (St. Wolfgang)
       เมืองน่ารักแห่งหนึ่งในออสเตรีย มีทะเลสาบสวยงามชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของเหล่านักบุญต่างๆ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่โอบล้อมไปด้วยทิวเขาอันงดงามอีกด้วย

ฮอลสตัท   (Hallstatt)
       เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย 
 

มิวนิค     (Munich)  
       เมืองท่าสำคัญของประเทศเยอรมันและยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นของชาวเมืองและวัฒนธรรมของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเมืองแบบร่วมสมัยและเดินเล่นบริเวณจัตุรัสมาเรียนแหล่งรวมผู้คนมากมายทั้งเลือกซื้อสินค้า รับประทานอาหาร และชมโบสถ์บนจัตุรัสแห่งนี้

ฟุสเซ่น    (Fussen)
        เมืองทางใต้สุดของเยอรมนีแห่งนี้เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย และยังเป็นที่ตั้งของปราสาทชื่อดังแห่งภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์

ปราก    (Prague)    
        เมืองหลวงแห่งปราก ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย

คาร์โรวีวารี   (Karlovy Vary)
       เมืองแห่งน้ำพุร้อนและเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคุณค่าสรรพคุณการรักษาโรคต่างๆ

เชสกี้ครุมลอฟ    (Cesky Krumlov)
         เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11  แห่งอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย และยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  

 

กำหนดการเดินทาง            29 มิถุนายน – 06 ก.ค. 2556                    

                                      6-13 ก.ค./ 13-20 ก.ค.  / 27 ก.ค.- 03 ส.ค.2556

อัตราค่าเดินทาง          29 มิถุนายน – 06 ก.ค. 2556

                                   ราคารวมตั๋วเครื่องบิน                         ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ ท่านละ                        64,900                                               35,300
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                  6,900                                                 6,900
                             

 

 

อัตราค่าเดินทาง             6-13 ก.ค. / 13-20 ก.ค.  / 27 ก.ค.- 03 ส.ค 2556    

                                         ราคารวมตั๋วเครื่องบิน                        ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ ท่านละ                           65,900                                               34,500
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                  6,900                                        6,900                                      

  

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 • อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ รีฟันด์ได้ทุกกรณี
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

 

อัตรานี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่า
 • ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า สำหรับโรงแรมที่มีให้บริการท่านละ 1 ใบเท่านั้น หากมีมากกว่า 1 ใบท่านจะต้องชำระทิปเพิ่ม
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 10 พ.ค.2556
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขั้นต่ำโดยประมาณ 2 ยูโรต่อท่านต่อวัน หรือประมาณท่านละ 700 บาท
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบินขึ้นอัตราค่าน้ำมันในภายหลัง
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
    
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view