หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ล่องเรือชมฟยอร์ดมิลฟอร์ดซาวด์ 6 วัน

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ล่องเรือชมฟยอร์ดมิลฟอร์ดซาวด์ 6 วันนิวซีแลนด์ เกาะใต้ ล่องเรือชมฟยอร์ดมิลฟอร์ดซาวด์ 6 วัน

ชมความงามของเกาะใต้ ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
ควีนส์ทาวน์ เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์
ล่องเรือชมฟยอร์ด มิลฟอร์ดซาวด์ ลิ้มรสเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)


     NJ Thai Travel ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีความงดงามของธรรมชาติไม่รู้ลืม และนำท่านเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของเกาะใต้ ดังนี้

ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ชมความงามของพฤกษศาสตร์ ชมยอดเขาแคชเมียร์ ที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองไคร้สท์เชิร์ช ได้ทั้งเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน
เทคาโป เมืองเล็กอันแสนอบอุ่น ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบเบื้องล่าง
ยอดเขาเม้าท์คุก ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,755 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์
ซึ่งสามาถมองเห็นได้จากบริเวณทะเลสาบปูคากิ
ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู  เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงามของเมืองควีนส์ทาวน์
มิลฟอร์ดซาวด์ เมืองแห่งชายฝั่งแบบฟยอร์ด ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันแสนโรมแมนติค ชมชายฝั่ง แบบฟยอร์ดซึ่งเป็นชายฝั่งที่คล้ายธารน้ำแข็งและมีการกัดเซาะของสายน้ำทำให้เกิดเป็น ชายฝั่งที่มีน้ำเข้ามาแทนที่ กับน้ำตกโบเว่นที่งดงามที่สุด
กำหนดวันเดินทาง

01-06/ 12-17/ 19-24/ 26-31                 มกราคม 2556
09-14/ 16-21 / 23-28                          กุมภาพันธ์ 2556
16-21/ 23-28 / 30 มี.ค.-04 เม.ย.           มีนาคม 2556

 วันแรก  กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
 10.00 น.  คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K8-20 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
 12.30 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975 ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์
 16.00 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง
 19.45 น.  นำท่านเหินฟ้าต่อสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ297
 วันที่สอง  ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป
 09.25 น.  เดินทางถึง ถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์  ศาลาว่าการประจำเมือง  ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน  ชมสวนพฤกษศาสตร์ (สถานที่บางแห่งอยู่ในเขต Red Zone ซึ่งไม่สามารถเข้าได้หรือเข้าชมบางแห่งได้ จนกว่าจะมีการรับแจ้งให้เข้าชมได้อีกครั้งตามกำหนดของรัฐบาลนครไคร้สท์เชิร์ช)
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เทคาโป ซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเลสาบสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งนี้ในฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง สามารถเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้ หรือในฤดูร้อนอากาศแจ่มใส จะกลายเป็นสีฟ้าอมเขียว หรือในยามที่อากาศสว่างไสว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นสีน้ำนม
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Godley Resort หรือระดับเทียบเท่า
 วันที่สาม  เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้า Skyline Gondola
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  จากนั้นนำชม ทะเลสาบเทคาโป ท่านจะได้เห็น โบสถ์ขนาดเล็ก The Church of Good Shepperd  ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในประกอบพิธีการต่างๆ อยู่ เมื่อท่านเข้าไปในโบสถ์ และมองผ่านหน้าต่าง ท่านจะตะลึงกับความงดงามของทะเลสาบ มองแล้วคล้ายดังภาพวาดแห่งจินตนาการ ชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะคอลลี่ ซึ่งสร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีและความสามารถที่ช่วยชาวนิวซีแลนด์ในการต้อนแกะบนที่ราบแม็คเคนซี่แห่งนี้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ควีนส์ทาวน์  ผ่าน อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก  ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเซ้าท์เทิร์นแอลป์ ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ซึ่งในยามที่อากาศสดใส สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี (ท่านใดต้องการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อจะชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ เนื่องจากมิได้รวมอยู่ในรายการ ราคาเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชม) ได้เวลาอันสมควร
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 บ่าย  นำท่านเดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู ทะเลสาบแสนสวยที่ล้อมรอบด้วยต้นหลิว และเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ลสวยงามอย่างยิ่ง และยังใช้เป็นที่ประกอบฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังแห่งยุค เดอะลอร์ดออฟเดอะริงอีกด้วย   นำท่านนั่งกระเช้า สกายไลน์กอนโดล่า ชมวิวและทัศนียภาพ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค และสามารถมองเห็นยอดเขาต่าง ๆ และทะเลสาบที่ล้อมรอบเมืองควีนส์ทาวน์  (มีลูดจ์ให้บริการหากต้องการเล่นลูดจ์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ซึ่งไม่รวมในราคาทัวร์)  จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าจากย่านตัวเมืองควีนส์ทาวน์  ซึ่งถือเป็นเมืองชื่อดังของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองแห่งกิจกรรมท้าทายความหวาดเสียวอันดับหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต่าง ๆ จะต้องเดินทางมาที่นี่  มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากตัวเมือง ควีนส์ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวนิวซีแลนด์และชาวต่างประเทศ 
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Goldridge Resort, Queenstown  หรือระดับเทียบเท่า
 วันที่สี่  ควีนส์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวด์-ควีนส์ทาวน์
 เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ ระหว่างทางชมความงามของธรรมชาติอันสมบูรณ์ ผ่านทะเลสาบกระจก ซึ่งน้ำนิ่งจนสามารถสะท้อนเงาของภูเขาที่อยู่ล้อมรอบได้  และจุดชมวิวธรรมชาติ เดินทางถึงเมือง มิลฟอร์ดซาวด์  นำท่านสู่ท่าเรือ
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
 บ่าย  ให้ท่านล่องเรือชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง  ชมความงามของน้ำตกโบเว่น ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ และชมแหล่งที่อยู่อาศัยของเหล่าแมวน้ำน่ารัก  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านลิ้มรสเป๋าฮื้อทะเลใต้  
 เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  Goldridge Hotel, Queenstown หรือระดับเทียบเท่า
 วันที่ห้า  ควีนส์ทาวน์-ครอมเวลล์ -โอมาราม่า-ไคร์สเชริช์
 เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำชมกิจกรรม ท้าความเสียวที่ขึ้นชื่อที่สุดของนิวซีแลนด์ การกระโดดบั้นจี้จัมพ์กีฬาท้าทายความหวาดเสียวที่มีต้นกำเนิดที่ประเทศนิวซีแลนด์ หรือนั่งเรือเร็ว OVERJET BOAT ที่ทั้งตื่นเต้นและหวาดเสียว ในขณะที่เรือพาท่านลัดเลาะไปตามแม่น้ำช็อตโอเว่อร์  ผ่านโขดหินที่ยื่นออกมาโดยคนขับผู้ชำนาญ (รายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์    โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อทำการจองคิวล่วงหน้า1-2วัน)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ แยมผลไม้  ช็อคโกแล็ต  ขนมอบแห้ง และอื่นๆก่อนเดินทางสู่  เมือง โอมาราม่า เมืองแห่งเครื่องร่อน เนื่องจากเป็นเองที่อยู่ในบริเวณหุบเขา เต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบ และมีกระแสลมแรงตลอดเวลา ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเล่นเครื่องร่อนเป็นอย่างยิ่ง
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
 บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช  หากมีเวลาระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ตัน ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกมากมายได้ที่นี่ อาทิเช่น ขนแกะ  ขนอัลปาค่า  ครีมรกแกะ เซรั่ม น้ำผึ้ง  นมผึ้ง เป็นต้น จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางถึงนครไครัสท์เชิร์ช
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารไทย 
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ashley Hotel, Christchurch  หรือระดับเทียบเท่า
 วันที่หก  ไคร้สท์เชิร์ช-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
 เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเขาแคชเมียร์ฮิลล์ ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพของนครไคร้สท์เชิร์ชได้ทั้งเมืองจากยอดเขานี้  สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน 
 11.55 น.  เหินฟ้าออกจากนครไคร้สทส์เชิร์ช โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ298
 17.45 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ 
 18.40 น.  เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่  SQ978
 20.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..


กำหนดวันเดินทาง      01-06/ 12-17/ 19-24/ 26-31                   มกราคม 2556

                                09-14 / 16-21 / 23-28                            กุมภาพันธ์ 2556
                                16-21/ 23-28 / 30 มี.ค.- 04 เม.ย.            มีนาคม 2556

นิวซีแลนด์ เกาะใต้-มิลฟอร์ดซาวด์ 6 วัน (SQ) ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
 ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 69,900 36,000
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 66,500  34,300
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 55,900 28,800
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 52,500 27,000
 ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,300 7,300
 ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ท่านที่สาม ลด 1,300 1,300

     - การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทาง


อัตรานี้รวมบริการ
     - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ  ชั้นประหยัด
     - ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (พักห้องละสองท่าน)
     - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
     - ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
     - ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
     - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
     - ค่าทิปพนักงานขับรถ
     - ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
     - ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
     - ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 05 พ.ย.2555


อัตรานี้ไม่รวมบริการ
     - ค่าทำหนังสือเดินทาง
     - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ชำระวีซ่าท่านละ 2,100.- บาท กรณีผู้โดยสารเดินทางพร้อมคณะ ถ้าหากผู้โดยสารท่านใดไม่สามารถยื่นพร้อมกรุ๊ปได้หรือเดินทางไม่พร้อมกรุ๊ปหรือเดินทางเป็นครอบครัว ชำระเป็นค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 4,300 บาท หรือครอบครัวละ 4,300 บาท (กรณีเป็นพ่อ+แม่+ลูก จำนวนไม่เกิน 2 คนอายุไม่เกิน 20 ปี)
     - ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
     - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
     - ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
     - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ขั้นต่ำ ประมาณ 3 NZD ต่อท่านต่อวัน
     - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าของทุกโรงแรม    
     - ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการจัดเก็บ
     - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


การชำระเงิน และเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง
     - ทางบริษัทฯจะขอเก็บค่ามัดจำเป็นจำนวน 15,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
     - หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน 
     - หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบินจำนวน 15,000 บาท
     - สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
     - ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด


หมายเหตุ

     - รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
     - กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
     - บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
     - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร
     - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
     - หากมีการออกตั๋วโดยสารไปแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในภายหลัง ไม่ว่ากรณีใด ๆ สายการบินไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
     - กรณีผู้เดินทางบางท่านที่ต้องการแยกกลับไม่พร้อมกับคณะ ท่านสามารถแยกสำรองที่นั่งต่างหากได้โดยตั๋วโดยสารจะแยกจากหมู่คณะ ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับระดับที่นั่งของสายการบินนั้นๆ และเที่ยวบินนั้นๆ ที่สามารถยืนยันสำรองที่นั่งได้

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์


     ปัจจุบันการยื่นขอคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าโดยรวมประมาณ 7-10 วันหลังจากการยื่นขอคำร้อง และกรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน

     - หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
(โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
     - รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ** รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
     - สำเนาทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาสูติบัตร
ในกรณีเป็นเด็กต่ำกว่า 15 ปี)

     - ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือแม้แต่ข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัท หรือ สำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
     - ข้าราชการ จะต้องสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
     - เด็ก ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
     - หลักฐานการเงินโดยใช้ สำเนา โดยถ่ายจากสมุดเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวทุกหน้า อัพเดทถึงเดือนล่าสุด พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน), หรือหากมีเงินในบัญชีน้อย และมีบัญชีอื่นกรุณาแนบมาด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
     - (กรณีไม่ได้ยื่นพร้อมกรุ๊ป) ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง
     - เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) จะต้องมีจดหมายมีข้อความการอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีจดหมายการรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีจดหมายการรับรองจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา จะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่นโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
     - กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องยื่นเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก ***


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view