หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เมลเบิร์น 5 วัน 2 คืน

เมลเบิร์น 5 วัน 2 คืน

เมลเบิร์น 5 วัน 2 คืน
ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่ของประเทศ ชมเมืองแห่งศิลปะ เดินทางไปกับเส้นทางสายโม
แมนติคเกรทโอเชี่ยนโร้ด
และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมชิมกุ้งมังกร
โดยสายการบินไทย (TG)

เมลเบิร์น หลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ในตัวเมือง
เกรทโอเชี่ยนโร้ด เพลิดเพลินไปกับเส้นทางสายโรแมนติคเลียบมหาสมุทรแปซิฟิค ชมธรรมชาติริมมหาสมุทรและ Twelve Apostles จากตำนานโบราณ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงาม
เกาะฟิลลิป ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมให้ท่านชิมกุ้งมังกรเลิศรส

กำหนดการเดินทาง 09-13/ 30 ม.ค. – 03 ก.พ.
13-17/ 20-24/ 27 ก.พ. – 03 มี.ค.
20-24/ 27-31
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556

วันแรก กรุงเทพฯ
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D 7-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ

วันที่สอง เมลเบิร์น--เกาะฟิลลิป-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิร์น
00.15 น. เหิรฟ้าสู่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG465
13.25 น. เดินทางถึงนานาชาติทูลามารีน นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง จากนั้นนำท่านสู่ตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย เข้าสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านเมืองซานเรอโม เมืองที่อดีตเคยเป็นเมืองท่าการประมงของรัฐ
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกร เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวิน เมื่อถึงยามพระอาทิตย์ตกดิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ นำท่านชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึ้นจากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่รัง ซึ่งเพนกวินในแถบซีกโลกใต้แห่งนี้ เรียกว่าแฟร์รี่เพนกวินหรือเพนกวินนางฟ้า เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กหรือพันธุ์เล็กที่สุด ซึ่งโตเต็มที่มีขนาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านั้น ในยามเช้า จะพากันออกจากรังไปหากินในทะเล เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับสู่รัง ปัจจุบันเพนกวินชนิดนี้เหลือน้อยลงมาก ดังนั้นทางรัฐบาลจึงมีการจัดการเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกเพนกวินเหล่านี้ พร้อมทั้งขยายพันธุ์ให้มากขึ้นและทำการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าเพนวกินนี้ตามอัธยาศัยในบริเวณริมทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์ (ห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดิโอ เนื่องจากแสงแฟลชจะทำลายระบบประสาทและการมองเห็นของนกเพนกวิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Welcome Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด-เมลเบิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอน ใต้ ตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ด สู่ พอร์ตแคมเบลล์ หมู่บ้านชาวประมงอันทันสมัยของ ชาวออสซี่ สัมผัสกับทัศนียภาพที่จัดเข้าขั้นสวยงามที่สุดในโลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ เป็นสถานที่ยอดนิยม ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก เกิดจากการแตกตัวของชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิฟิค ที่พัดเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์โลกใต้ทะเล อันเป็นต้นกำเนิดของภาพยนตร์เรื่อง JAWS ที่โด่งดังไปทั่วโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Welcome Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมลเบิร์น-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อรุณสวัสด์ยามเช้ากับการชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมลเบิร์น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวนหรือการ์เด้นซิตี้และเป็นเมืองแห่งศิลปะ นำท่านชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งการจัดสวนที่นี่หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปลายธงชาติอังกฤษ และชมดอกไม้นานาชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุ์ไม้ พร้อมให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของกระท่อมกัปตันคุก ที่ได้รับการจำลองแบบมาจากประเทศอังกฤษ จากนั้นนำท่านชมศูนย์ศิลปะต่าง ๆ หลายแห่งในนครแห่งนี้นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านสู่ย่านตลาดควีนวิคทอเรียมาร์เก็ต ตลาดค้าขายแหล่งรวมสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของสด และสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวันในราคาย่อมเยา (ตลาดปิดทุกวันจันทร์และวันพุธ) จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองหรือซิตี้เซ็นเตอร์ของเมืองเมลเบิร์น ผ่านชมย่านต่าง ๆ อาทิ ย่านร้านค้าใจกลางเมือง สถานีรถไฟ แม่น้ำยาร่าซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเมลเบิร์น หรือรัฐสภาที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่ประชุมของคณะว่าการรัฐวิคทอเรีย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านใจกลางเมืองย่านถนนสแวนสตัน, ถนนอลิซาเบธ หรือถนนคอลลินส์ เป็นต้น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมของประเทศออสเตรเลีย อาทิ ร็อคซี่, ควิกซิลเวอร์, บิลลาบอง เป็นต้น หรือให้ท่านเลือกชมสินค้าจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังเดวิดโจนส์ ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดวิดโจนส์ และครีมบำรุงผิวอีกมากมาย และห้างสรรพสินค้ามายเออร์ และเมลเบิร์นเซ็นทรัล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ห้า กรุงเทพ
00.30 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 462
05.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ....


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view