หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เพิร์ธ 4 วัน 2 คืน

เพิร์ธ 4 วัน 2 คืน

เพิร์ธ 4 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
เพิร์ธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ชมโลกใต้ทะเล-สวนสัตว์เคเวอร์แชม-
ชมการตัดขนแกะ-ชิมไวน์-โรงงานช็อคโกแล็ต-โรงงานนูการ์-ช้อปปิ้ง

NJ Thai Travelขอนำท่านเดินทางสู่กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของประเทศ เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค ชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล ล่องเรือชมแมน้ำสวอน แม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ ชมสวนสัตว์เคเวอร์แชม ชม โชว์การตัดขนแกะ ชิมไวน์ชั้นเลิศพร้อมเลือกซื้อช็อคโกแล็ตและนูการ์เป็นของฝาก

กำหนดการเดินทาง 10-13/ 17-20 / 31 ม.ค.- 03 ก.พ.
14-17/ 21-24/ 28 ก.พ.- 3 มี.ค.
14-17/ 21-24/ 28-31
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556

วันแรก กรุงเทพฯ
21.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D 7-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
23.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเพิร์ธ ฯ รัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG483

วันที่สอง เพิร์ธ-ชมเมือง-ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปปิ้ง
07.50 น. เดินทางถึง กรุงเพิร์ธ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชมเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายสำคัญและเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ ผ่านชมอาคารรัฐสภา ศาลาว่าการประจำเมือง นสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพันธุ์ไม้นับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดำเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าว ให้ท่าน ล่องเรือแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ สู่เมือง ฟรีแมนเทิล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ชมเมืองปากแม่น้ำสวอน เมืองที่สำคัญ สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันท่านจะได้พบกับบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ร้าน อาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเล พร้อมให้ท่านชมท่าเรือประมง ประจำเมืองและให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูก จำหน่ายตั้งแต่ผัก ผลไม้ จนถึงของเก่า และของที่ ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิด ศุกร์-อาทิตย์) อิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่ง ประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอส พรานาท, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์ เบอร์, นอร์ทบริดจ์ เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Kings Perth Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เพิร์ธ-สวนสัตว์เคเวอร์แชม-ชมฟาร์มโชว์การต้ดขนแกะ-สวนผลไม้-ชิมไวน์- โรงงานช็อคโกแล็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชมหุบเขาสวอนวัลเล่ย์หรือหุบเขาสวอนริมฝั่งแม่น้ำ สวอน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธ นำท่านเข้าชม สวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค (Caversham Wildlife Park) ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศ ออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้ท่านชมการแสดงการตัด ขนแกะบริเวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ม ซึ่งอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพลักของชาวออสซี่ที่ทำฟาร์มและขนแกะ นี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวออสซี่อีกด้วย และชมการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จากนั้นนำ ท่านชมสวนผลไม้ตามฤดูกาลที่ Golden Grove Orange Orchard และโรงงานขนมนูก้าร์ทีมีชื่อ ของเมืองเพิร์ธ พร้อมให้ท่านชิมรสชาติต่างๆ พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก (ร้านปิดวันจันทร์)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด ไร่ไวน์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองเพิร์ธ ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยมของออสเตรเลียตะวันตกพร้อมทั้งเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ให้ท่านชิมช็อกโกแล็ตชนิดต่าง ๆ พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน และเอ๊าท์เล็ทจากโรงงานขนมนูการ์ ซึ่งเป็นขนมมีชื่อของออสเตรเลีย พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากหลากรสชาติ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Kings Perth Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เพิร์ธ-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ย่านซอร์เรนโต้คีย์ นำท่านชม สัตว์น้ำใต้ทะเลอะ แควเรี่ยม แห่งเมืองเพิร์ธรัฐออสเตรเลียตะวันตก ชมความน่ารักของเหล่าสัตว์ทะเลต่าง ๆ พร้อมทั้ง ชมการแสดงของแมวน้ำแสนรู้ ตรวจสอบรอบการแสดงได้ที่อะแควเรี่ยม และจากนั้นมีเวลาให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือแบรนด์เนมสินค้าออสเตรเลียจากร้านค้าต่าง ๆ หรือเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมจากแฟคตอรี่เอ๊าท์เล็ทมากมาย อาทิ ไนกี้ อาดิแดท รีบ็อกซ์ ฯลฯ (อิสระอาหาร กลางวัน) จากนั้นสมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเพิร์ธ
16.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเพิร์ธ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG482
22.45 น. เดินทางกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view