หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน

ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน

ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด
ล่องเรือชมปลาโลมา ตื่นเต้นกับการนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ
บนเนินทรายสุดลูกตา ชมบลูเม้าท์เท่น และนั่งรถรางและการแสดงตัดขนแกะ
โดยสายการบินไทย (TG)

วีทีจี ขอนำท่านเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งความฝัน ชมนครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย และนำท่านท่องเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย
นครซิดนีย์ นำท่านล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์ ให้ท่านเที่ยวรอบเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง ชมการตัดขนแกะ รับประทานอาหารแบบบาร์บีคิว ชมความงดงามของวนอุทยานบลูเม้าท์เท่นส์ พร้อมให้ท่านนั่งรถไฟรางเดียวที่ชันที่สุดในโลก พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอย่างจุใจ
พอร์ตสตีเฟ่น นำท่านนั่งเรือชมปลาโลมา และสนุกสนานกับการขับเคลื่อนรถสี่ล้อไปบนเนินทรายที่น่าตื่นเต้นและเล่นกระดานลื่น ไถลไปตามเนินทราย

กำหนดการเดินทาง 11-15 เมษายน 2556

วันแรก กรุงเทพฯ
16.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย D7-12 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
19.20 น. นำท่านเหินฟ้าสู่นครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475

วันที่สอง ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว
07.20 น. เดินทางถึงนคร ซิดนีย์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชมรอบนครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่ เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอดเร่อขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลำล่องเรือสู่จุด ท่องเที่ยวต่าง ๆ หลายแห่ง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวลงเรือ นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าว ซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคา เป็นรูปเรือใบซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลา ในการก่อสร้างนานถึง14ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบ เล่นลมกับความ งดงามของสะพานฮาเบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Travelodge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น–ล่องเรือชมปลาโลมา-รถขับเคลื่อนสี่ล้อ-ซิดนีย์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น หรือบริเวณอ่าวเนลสัน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ ให้ท่าน ล่องเรือชมปลาโลมาปากขวด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เชิญท่านเพลิดเพลินและประทับใจในความน่ารัก ของปลาโลมาจะว่ายเคียงคู่ไปกับเรือของท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เนินทรายบริเวณอ่าวอันนา ตื่นเต้นกับการ นั่ง รถขับเคลื่อนสี่ล้อ บุกตะลุยไปตามเนินเขาลูกเล็กลูกน้อยของทะเลทราย จากนั้นนำท่านสู่ยอดเนินทราย ให้ ท่านใช้บอร์ดสไลด์ตัวลงมาตามเนินทรายอย่างสนุกสนาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Travelodge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ซิดนีย์-โคอาล่าปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ-อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์-ScenicRailwa & Cableway-ซิดนีย์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองที่ โคอาล่าปาร์ค นำชมสวนสัตว์เปิดที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้ วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย ชมการให้อาหารและสนุกสนานกับการถ่ายรูปกับบรรดาสัตว์ รวมทั้งชม การสาธิตการตัดขนแกะพันธุ์ต่างๆ และการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railride เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน และให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Cableway จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Travelodge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมืองหรือให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านช้อปปิ้งตาม อัธยาศัย หรือเดินเล่นในย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดวิดโจนส์ จากห้างสรรพสินค้าดังเดวิดโจนส์ หรืออิสระให้ท่านเลือกเดิน มายเออร์ หรือควีนส์ วิคตอเรีย บิวดิ้ง แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย) สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครซิดนีย์
15.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472
22.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view