หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

TOKYO PARADISE 5D 3N BY TG

TOKYO PARADISE 5D 3N BY TG


      TOKYO PARADISE 6D 3N
                                                                                                

       NJ Thai Travel นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย
สู่มหานครโตเกียว


โตเกียว ชมสะพานนิจูบาชิ ณ พระรารวังอิมพีเรียล    ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจุกุ ชมความงามจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในสไตล์ญี่ปุ่น ณ วัดอะซะกุซ่า   อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ที่  โตเกียวดิสนีย์แลนด์    สนุกสนานกับเครื่องเล่น และตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์  ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าน์พร้อมพองเพื่อน  อันสุดแสนประทับใจ

ยามานะชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น “ภูเขาไฟฟูจิ”

ฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ นั่งรถโค้ชสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน

โยโกฮาม่า

พิพิธภัณฑ์ราเม็ง รายการทีวีแชมเปี้ยน


กำหนดการเดินทาง    31 ตุลาคม - 5  พฤศจิกายน 2556

                                 ราคาเพียง 38,900.-     กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

วันแรก กรุงเทพฯ - นาริตะ

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง

22.10 น. เหิรฟ้าสู่ ”ประเทศญี่ปุ่น” โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

วันที่สอง              นาริตะ - พระราชวังอิมพีเรียล - สะพานนิจูบาชิ - วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกายทรี
                           - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ


06.20 น.

เดินทาง ถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ผ่านชม
พระราชวังอิมพิเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในปัจจุบัน  และชมสะพานนิจูบาซิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเพราะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีลักษณะคล้ายแว่นตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวเข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร  หนัก 670  กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านผ่านชมและบันทึกภาพ โตเกียวสกายทรี หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร แต่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาใน
ดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมใช้โตเกียวทาวเวอร์ที่สูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันมีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ครอบคลุม เพราะที่ญี่ปุ่นมีตึกสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้การส่งสัญญาณไม่สะดวกเหมือนเดิม จึงสร้างโตเกียวสกายทรีมารองรับแทน นอกจากประโยชน์ในการใช้ส่งสัญญาณแล้ว โตเกียวสกายทรียังกลายเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโตเกียวด้วย ซึ่งที่หอคอยแห่งใหม่นี้มีจุดชุมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวโครงสร้างของหอคอยก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยผังการก่อสร้างในชั้นล่างสุดจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม จากนั้นได้มีการปรับผังให้เป็นรูปทรงมนขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับความสูง จากทรงสามเหลี่ยมเป็นทรงกลมที่ระดับความสูง 320 เมตร นับได้ว่าเป็นรูปทรงอาคารที่แปลกใหม่และโดดเด่นไม่เหมือนใครแห่งหนึ่งของโลก และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การออกแบบของโตเกียวสกายทรีได้ใช้ระบบต้านทานแผ่นดินไหวแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยหอถูกสร้างขึ้นด้วยโครงกระดูกเหล็กที่มีกรอบเหล็กขึงตัวอาคารไว้ และในแต่ละชั้นจะมีเสากลางที่แกน ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้โครงสร้างในแต่ละชั้นมีความเป็นอิสระในการต้านแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในโตเกียวสกายทรี เช่น ระบบการควบคุมการสั่นสะเทือน เป็นต้น  จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอางค์  ฯลฯ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม ชันไชน์ซิตี้ ปริ้นส์ หรือ ระดับเทียบเท่า


โปรแกรมทัวร์เต็ม


ดาวน์โหลดโปรเเกรมทัวร์


     


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view