หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

TOKYO BIG SALES S AKURA 5D 2N

TOKYO BIG SALES S	AKURA 5D 2N


    NJ Thai Travel นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่มหานครโตเกียว

โตเกียว ชมสะพานนิจูบาชิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล ชมความงามจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในสไตล์ญี่ปุ่น ณ วัดอาซากุซะ  เลือกซื้อทัวร์ที่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าส์พร้อมพองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ เข้าชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ  และช้อปปิ้งสุดเหวี่ยง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจุกุ

ยามานะชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น “ภูเขาไฟฟูจิ”

โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง รายการทีวีแชมเปี้ยน

ฮาโกเน่

นั่งรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน


กำหนดการเดินทางปี 2556   04 - 08   เมษายน

วันแรก กรุงเทพฯ - นาริตะ

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง

23.50 น. เหิรฟ้าสู่  “ประเทศญี่ปุ่น” โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่สอง              นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ฮาโกเน่ – โอวาคุดานิ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง

08.10 น.

เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  เพื่อเดินทางโดยรถโค้ช สู่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุ-กรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า เมืองที่มีบทบาทมากในช่วงการเปิดประเทศค้าขายกับชาวตะวันตกของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1859 จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็นเมืองท่าพาณิชย์ที่สำคัญมากเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านลิ้มรส “ราเม็ง” สูตรดั้งเดิม ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง แหล่งรวมราเม็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พร้อมสัมผัสต้นตำรับการปรุงราเม็งในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม ชันไชน์ซิตี้ ปริ้นส์ หรือ ระดับเทียบเท่าดาวน์โหลดโปรเเกรมทัวร์


     


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view